Aktuality

 • 25.10.2021 16:02

  ZMLUVA O DIELO - na čo si dávať pozor

  Zmluva o dielo je jednou z najčastejšie používaných zmlúv popri kúpnej zmluve. Účastníci zmluvy o dielo sa v bežnom živote často dopúšťajú chýb, na ktoré v konečnom dôsledku doplatí jedna alebo druhá strana. K častým chýbám patrí: uzavretie zmluvy o dielo...

 • 07.10.2021 13:30

  ROZVOD MANŽELSTVA

  Súd sa v konaní o rozvod manželstva zaoberá otázkou , či existuje dôvod na rozvod manželstva. To znamená, či nezhody sú iba bežného charakteru alebo ide o nezhody, ktoré sú vážnejšieho charakteru, ktoré bránia obnoveniu manželského spolužitia.   V prípade, ak...

 • 23.07.2020 10:19

  KÚPA NEHNUTEľNOSTI

  Kúpa nehnuteľnosti je transakciou, s ktorou väčšina ľudí nemá takmer žiadne skúsenosti. Je to dané tým, že potrebu vlastného bývania si spravidla zabezpečujeme len raz za život. Veľakrát ide o celoživotné úspory kupujúcich. Prax potvrdzuje, že napriek tejto skutočnosti sa často podceňuje...

 • 23.07.2020 10:16

  ČO JE AUTORIZÁCIA ZMLUVY ADVOKÁTOM ?

  Autorizácia zmluvy advokátom poskytuje viaceré výhody a rozumie sa  ňou: spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či...

 • 27.03.2019 14:23

  Čo je úlohou advokáta ?

  Pojem advokát nie je medzi laickou verejnosťou až tak udomácnený, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Prax ukazuje, že medzi bežnými ľuďmi je viac zaužívaný pojem právnik. Aký je rozdiel medzi advokátom a právnikom? Právnik je pojem všeobecný a označujú sa ním ľudia s právnickým...

 • 29.06.2018 11:41

  POVINNOSŤ ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA

    Oproti doterajšej povinnosti identifikovať a zapisovať konečných užívateľov výhod v zmysle  tzv. protischránkového zákona  č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“), pribudne s účinnosťou od 01.11.2018 nová povinnosť...

 • 09.05.2017 15:35

  REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

  S účinnosťou od 01.02.2017 bola prijatá nová právna úprava, ktorou sa zriaďuje register partnerov verejného sektora. Cieľom zákona je legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba...

 • 02.03.2016 17:08

  Vymáhanie poistného plnenia

  Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne poradenstvo v oblasti vymáhania poistného plnenia od poisťovní, či už  z majetkového poistenia, životného  poistenia alebo poistenia zodpovednosti za škodu pre  fyzické   a právnické  osoby.   Nami...

 • 29.02.2016 11:37

  ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

    S kúpou tovaru sú spojené určité práva a povinnosti.Primárne predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o použitú vec, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na...

 • 29.02.2016 11:36

  OCHRANA SPOTREBITEĽA

  Ochrana spotrebiteľa vychádza zo samotného postavenia jednej zo zmluvných strán uzatvoreného kontraktu. Spotrebiteľ ako účastník zmluvného vzťahu vystupuje v pozícií neskúsenej osoby, ktorá pre svoju vlastnú, užívateľskú potrebu uzatvorila s inou osobou zmluvu na dodanie tovaru alebo...

1 | 2 >>

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode