Kedy sa treba obrátiť na advokáta ?

04.05.2023 10:09

 Advokát je povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta.

 

V ktorých oblastiach sa môžete na neho obrátiť?

 

Obchodné právo

Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov, zakladanie obchodných spoločností a vykonávanie zmien zapísaných údajov, zvýšenie alebo zníženie základného imania, prevod obchodných podielov, zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a daňovým úradom, vypracovanie vnútorných predpisov obchodných spoločností, príprava a vedenie valných zhromaždení, plnenie registračných a oznamovacích povinností, správa a vymáhanie pohľadávok.

 

Občianske právo

Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov, právne služby týkajúce sa podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradenstvo a služby pri kúpe, predaji alebo nájme nehnuteľností, vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv, úprava a urovnanie susedských vzťahov, právne služby a zastupovanie v dedičskom konaní, zabezpečenie, zmena a zánik záväzkov, zastupovanie v konaní o pozbavenie/navrátenie spôsobilosti na právne úkony, zastupovanie v spotrebiteľských sporoch.

 

Rodinné právo

Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v následnom konaní, vypracovanie návrhu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, poradenstvo pri úprave styku rodičov s dieťaťom, poradenstvo a zastupovanie v sporoch o výživné.

 

Pracovné právo

Poradenstvo v pracovnom práve poskytované zamestnancom, ako aj zamestnávateľom, spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku pracovnoprávneho vzťahu, zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, ako napr. v sporoch o platnosť rozviazania pracovného pomeru, uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru, analýza práv a nárokov vyplývajúcich z existujúcich zmlúv a interných predpisov, pracovný poriadok, vnútorné smernice upravujúce práva a povinnosti zamestnancov.

 

Trestné právo

Obhajoba obvineného v trestnom konaní, stíhaného väzobne alebo na slobode, obhajoba odsúdených vo výkone trestu a vypracovanie žiadostí o podmienečné prepustenie, zastupovanie poškodených trestnými činmi a uplatňovanie nárokov na náhradu škody, poradenstvo a vypracovanie trestných oznámení pre obete trestných činov alebo svedkov.

 

Správne právo

Zastupovanie a poradenstvo týkajúce sa stavebného práva, vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány, zastupovanie v konaní o priestupkoch, zastupovanie klientov v katastrálnom konaní, zastupovanie a poradenstvo v konaní v správnom súdnictve, vypracovanie žalôb o preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, uplatňovanie opravných prostriedkov proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov, vypracovanie podaní za účelom odstránenia prieťahov v konaní a nečinnosti správnych orgánov.

 

Ústavné právo

Vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom.

 

Oplatí sa vedieť

* Ak potrebujem spísať zmluvu, idem za: advokátom

* Ak potrebujem zastupovať na súdnom pojednávaní, idem za: advokátom

* Ak potrebujem obhajovať v trestnom konaní, idem za: advokátom

* Ak mi dlžník nechce vyplatiť peniaze , idem za: advokátom

* Ak chcem podať trestné oznámenie, idem za: prokurátorom alebo policajtom

* Ak potrebujem právnu radu, idem za: advokátom

 

Výkon advokácie je:

* zastupovanie klientov v konaní pred súdmi

* zastupovanie klientov v konaní pred orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi

* obhajoba v trestnom konaní

* poskytovanie právnych rád

* spisovanie listín o právnych úkonoch

* spracúvanie právnych rozborov

* správa majetku klientov

 

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode