SPOLOČNÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ RODIČOV

18.04.2023 20:03

S účinnosťou od 01.01.2023 sa do právneho poriadku zaviedol nový právny inštitút osobnej starostlivosti rodičov k maloletému dieťaťu a to spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov.

 

Popri doterajších stávajúcich inštitútoch výhradnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov a striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov je spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov  formou starostlivosti o dieťa, kde spôsob rozhodovania rodičov o starostlivosti o dieťa zostáva rovnaký ako v období pred rozvodom manželstva, ide teda o zachovanie takého režimu starostlivosti, ktorý rodičia realizujú už v čase pred rozvodom, resp. rozchodom alebo počas súdneho konania a majú záujem na pokračovaní tejto starostlivosti.

 

Tak odborná ako aj laická verejnosť prijala tento nový inštitút veľmi pozitívne. V mnohých rodinách, napriek rozchodu rodičov ako životných partnerov  ich vzťah s deťmi nekončí a rodičia sa  starajú a rozhodujú o svojich deťoch spoločne. Nový právny inštitút spoločnej osobnej starostlivosti im umožní zabezpečiť spoločne riadnu starostlivosť o ich maloleté deti rovnako, ako pred rozvodom (rozchodom).

 

Spoločná osobná starostlivosť rodičov o maloleté dieťa  je vhodná najmä pre rodičov, ktorí aj po rozvode alebo rozchode ostanú naďalej žiť v jednej domácnosti alebo vzdialenosť ich bydlísk je malá a teda túto formu starostlivosti umožňuje. V praxi by to mohlo, nie však výlučne   znamenať aj to, že deti zostávajú žiť v jednej domácnosti bez toho, aby sa presúvali za druhým rodičom. 

 

Táto nová forma osobnej starostlivosti rodičov o dieťa  podporuje  zachovanie a rozvoj vzťahových väzieb dieťaťa s obidvomi rodičmi aj po rozvode a rozchode.  Spoločná osobná starostlivosť rodičov o dieťa vyjadruje prirodzený výkon rodičovských práv oboma rodičmi, ktorý sa nemá zmeniť skutočnosťou, že rodičia sa ako životní partneri rozišli, keď  vzhľadom na najlepší záujem dieťaťa sa  nemá oslabiť rozsah rodičovských práv a povinností medzi dieťaťom a rodičom. 

 

Spoločná osobná starostlivosť je rovnocenná s ďalšími formami starostlivosti o deti a ako bolo uvedené môžu ju aplikovať v praxi aj rodičia, ktorí neboli zosobášení.

 

Pri rozhodovaní medzi vyššie spomenutými troma formami osobnej starostlivosti  súd rozhoduje vždy  na základe posúdenia najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho potrieb. Základom pre uvažovanie nad spoločnou starostlivosťou je spôsobilosť oboch rodičov dieťa vychovávať, ich záujem a súhlas oboch rodičov s touto formou, ich schopnosť  sa vzájomne, bez konfliktov a bez zásahov súdu o všetkom podstatnom ohľadom ich dieťaťa dohodnúť. Základnou podmienkou spoločnej starostlivosti však stále zostáva najlepší záujem dieťaťa. Splnenie tejto požiadavky je pri rozhodovaní súdu o forme osobnej starostlivosti nutnosťou. To znamená, že kritériom pre rozhodnutie o konkrétnej forme osobnej starostlivosti je vždy odpoveď na otázku, čo je najlepšie pre konkrétne dieťa, keď zároveň musia tým byť zaistené jeho základné potreby. Záujem oboch rodičov v tomto prípade nehrá žiadnu rolu, súd na záujmy rodičov  žiadnym spôsobom neprihliada.

 

Čo sa týka výživného, ak je dieťa zverené do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, súd môže schváliť dohodu rodičov o výške výživného, najmä v prípadoch zjavného nepomeru príjmov obidvoch rodičov a ich majetkových a finančných možností, alebo môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa výživné neurčuje.

 

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode