PRÁVNA  PORADŇA  NA  TELEFÓN  

 

POSKYTUJEM :

 •  právne zastúpenie v konaniach pred súdmi , notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci na celom území SR
 • vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov,vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych
 • právne poradenstvo osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom SKYPE

 

Poskytujem koplexné právne služby vo všetkých  oblastiach práva, najmä v oblasti:

 • Občianske právo (  záväzkové právo - nájomná zmluva, zmluva o dielo, kúpna zmluva) 
 • Dedičské právo
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov-BSM
 • Nehnuteľnosti ( prevod vlastníctva k nehnuteľnosti -kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, záložné zmluvy, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vecné bremená, predkúpne právo, spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, autorizácia zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam )
 • Rodinné právo ( rozvod manželstva, úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu, na čas po rozvode,  určenie  vyživovacej povinnosti medzi príbuznými)
 • Pracovné právo ( komplexné právne služby, právna pomoc a právne poradenstvo ohľadne   pracovných zmlúv, dohôd  o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zastupovanie v súdnom konaní, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru)
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov  (komplexné právne služby týkajúce sa problematiky správy bytových domov vlastníkmi bytov a nebytových priestorov)
 • Obchodné právo   ( koplexné právne služby, právna pomoc a právne poradenstvo pre oblasť  ako sú kúpne zmluvy, zmluvy o dielo , záložné zmluvy, zmluvy  o postúpení pohľadávky, mandátne zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke )
 • Obchodný register (zápisy a zmeny údajov zapisovaných do obchodného registra, elektronická komunikácia s obchodným registrom, ktorá výrazne znižuje súdny poplatok klienta)
 • Register partnerov  verejného sektora
 • Obchodné spoločnosti, podnikanie fyzických osôb (komplexné právne služby - založenie obchodnej spoločnosti, živnosti, zmluvná agenda, likvidácia spoločnosti)
 • Zmenky, cenné papiere (komplexné právne služby - zmluvná agenda, zastupovanie v súdnom konaní)
 • Konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie
 • Exekúcie (zastupovanie klienta v exekučnom konaní)
 • Trestné právo (obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodenej strany v trestnom konaní)
 • Správne právo (prevažne oblasť stavebného a daňového práva, vrátane zastupovania v rámci správneho súdnictva )
 • Zastupovanie pred Ústavným súdom SR
 • Podnety na Európsky súd pre Ľudské práva

 

Spolu so štandardnými právnymi službami poskytujtem aj právne služby v nasledovných špecializovaných oblastiach:

- rodičovské medzinárodné únosy

- práva spotrebiteľských zmlúv

- práva poistných zmlúv

 

 

 

 

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode