Poskytujem právne poradenstvo a právne  služby v oblastiach:

 • Občianske právo ( právna pomoc v oblasti vlastníckeho práva, záväzkového, dedičského práva, práva duševného vlastníctva a ochrany osobnosti - zmluvná agenda, zastupovanie v súdnom konaní)

 • Nehnuteľnosti (právna pomoc v oblasti nehnuteľností - prevody vlastníctva k nehnuteľnosti -kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, záložné zmluvy, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vecné bremená, predkúpne právo, spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, autorizácia zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, elektronická komunikácia s katastrom, ktorá výrazne znižuje výšku správnych  poplatkov pre klienta )

 • Rodinné právo ( právna pomoc pri rozvode manželstva, úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu, na čas po rozvode,  určenie  vyživovacej povinnosti medzi príbuznými, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov-BSM)

 • Pracovné právo ( komplexné právne služby, právna pomoc a právne poradenstvo ohľadne   pracovných zmlúv, dohôd  o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zastupovanie v súdnom konaní, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru)

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov  (komplexné právne služby týkajúce sa problematiky správy bytových domov vlastníkmi bytov a nebytových priestorov)

 • Obchodné právo   ( koplexné právne služby, právna pomoc a právne poradenstvo pre oblasť  ako sú kúpne zmluvy, zmluvy o dielo , záložné zmluvy, zmluvy  o postúpení pohľadávky, mandátne zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke )

 • Obchodný register (zápisy a zmeny údajov zapisovaných do obchodného registra, elektronická komunikácia s obchodným registrom, ktorá výrazne znižuje súdny poplatok klienta)

 • Register partnerov  verejného sektora

 • Obchodné spoločnosti, podnikanie fyzických osôb (komplexné právne služby - založenie obchodnej spoločnosti, živnosti, zmluvná agenda, likvidácia spoločnosti)

 • Zmenky, cenné papiere (komplexné právne služby - zmluvná agenda, zastupovanie v súdnom konaní)

 • Konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie

 • Exekúcie (zastupovanie klienta v exekučnom konaní)

 • Trestné právo (obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodenej strany v trestnom konaní)

 • Správne právo (prevažne oblasť stavebného a daňového práva, vrátane zastupovania v rámci správneho súdnictva )

 • Zastupovanie pred Ústavným súdom SR

 • Podnety na Európsky súd pre Ľudské práva

 

Spolu so štandardnými právnymi službami poskytujtem aj právne služby v nasledovných špecializovaných oblastiach:

- rodičovské medzinárodné únosy

- práva spotrebiteľských zmlúv

- práva poistných zmlúv

- práva ochranných známok

 

 

 

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode