REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

09.05.2017 15:35

S účinnosťou od 01.02.2017 bola prijatá nová právna úprava, ktorou sa zriaďuje register partnerov verejného sektora. Cieľom zákona je legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Doterajšia právna úprava registra konečných užívateľov výhod bola limitovaná len na procesy spojené s verejným obstarávaním a neriešila  dostatočným spôsobom identifikáciu konečného užívateľa výhod, pretože bola založená na čestnom vyhlásení. Nový zákon  zavádza sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.   Dochádza k novému abstraktnejšiemu definičnému vymedzeniu konečného užívateľa výhod, ktorým je fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo vykonáva kontrolu nad klientom, alebo fyzická osoba, v prospech ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva.    

Zavádza sa nová  procedúra identifikácie konečného užívateľa výhod. Za identifikáciu konečného užívateľa výhod  okrem partnera verejného sektora zodpovedá aj oprávnená osoba, ktorou je advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca. Oprávnená osoba je  povinná postupovať s odbornou starostlivosťou. Zákon vyžaduje  aj následnú identifikáciu, a o to vždy keď nastane verifikačná udalosť, napr. v súvislosti s plnením zo zmluvy, uzatvorením novej zmluvy a pod.

Zákon zavádza štandardné registračné konanie, ktorým treba rozumieť konanie o zápise údajov do registra, zmene zapísaných údajov alebo výmaze údajov zapísaných do registra. Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie  je výlučne elektronické .

Pre prípad porušenia povinnosti uvádzať pravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod je určený systém sankcií. Na tento účel bude možné PVS uložiť pokutu vo výške neoprávnene získaného hospodárskeho prospechu. Rovnako je možné uložiť pokutu oprávnenej osobe a  štatutárnemu orgánu  PVS  v zákonom určenom rozsahu (od 10.000,- Eur vyššie). Za zaplatenie tejto pokuty  ručí oprávnená osoba. Uloženie pokuty je viazané na každé porušenie povinnosti uloženej zákonom. Súčasne je rozhodnutie o pokute podkladom pre výmaz PVS z registra, ako aj pre zapísanie štatutárneho orgánu do registra diskvalifikovaných osôb so všetkými následkami s tými spojenými.

Právoplatné rozhodnutie o pokute  zakladá právo štátu odstúpiť od zmluvy.

V prípade porušenia povinností ustanovených zákonom zo strany PVS, resp. oprávnenej osoby štát nie je povinný  plniť svoje zmluvné záväzky a nedostáva sa v takom prípade  do omeškania.

 

Partnerom verejného sektora (PVS) je fyzická osoba a právnická osoba:

1.                  ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov z verejných zdrojov

(i)                 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov,

(ii)               od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,

(iii)              od zdravotnej poisťovne alebo

(iv)              prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,

2.                  ktorá je prijímateľom plnenia, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejného sektora

(i)                  štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,

3.                  ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,

4.                  ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

(i)                  ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

5.                  ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu

(i)                 v súčasnosti ide o zdravotné poisťovne, držiteľov banského oprávnenia, zhotoviteľa geologických prác, osoba poverená správcom výberu mýta, osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky,

6.                  na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku

(i)                 voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,

7.                  subdodávateľ

(i)                  t.j. osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou

 

V prípade záujmu o informácie ohľadne  registrácie do registra PVS   nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode