POVINNOSŤ ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA

29.06.2018 11:41

 

Oproti doterajšej povinnosti identifikovať a zapisovať konečných užívateľov výhod v zmysle  tzv. protischránkového zákona  č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“), pribudne s účinnosťou od 01.11.2018 nová povinnosť registrovať konečného užívateľa výhod aj v obchodom registri.

Povinnosť vyplývajúca zo zákona o RPVS sa s účinnosťou od 01.02.2017  vzťahuje na  právnické osoby, ktoré obchodujú so štátom, subdodávateľov takýchto subjektov či na subjekty, ktoré čerpajú od štátu finančné prostriedky v rôznych formách, napr. v podobe dotácii alebo európskych štrukturálnych a investičných fondov. Stručne povedané sa jedná sa  o subjekty, ktoré prichádzajú do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov.

Účelom  a zmyslom zákona o RPVS bolo zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), prostredníctvom ktorého je možné zistiť, kto je tzv. konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý sa zapisuje do RPVS.

Do RPVS sa povinne  zapisujú  subjekty, prichádzajú do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov.  Minimálna výška týchto finančných prostriedkov je zákonom stanovená na sumu prevyšujúcu 100 000 Eur (jednorazové plnenie) alebo v úhrne prevyšujúcu 250 000 Eur v kalendárnom roku (opakujúce sa plnenie). Všetky subjekty, ktoré čerpajú finančné prostriedky z verejných zdrojov alebo sa o tieto finančné prostriedky uchádzajú, musia prostredníctvom RPVS zverejniť svoju vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod.

Definícia konečného užívateľa výhod  sa preberá zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“). Konečným užívateľom výhod je  podľa § 6a ods. 1 prvej vety pred bodkočiarkou tohto zákona  každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Zjednodušene  povedané, konečným užívateľom výhod konkrétneho subjektu je fyzická osoba, ktorá má zákonom stanovený podiel na základnom imaní, zisku alebo hlasovacích právach u tohto subjektu, prípadne ktorá tento subjekt inak ovláda.

Od 01.11.2018  nastáva zmena v oblasti zápisov konečného užívateľa výhod.  Novelou zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, povinnosť zápisu  identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra však nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do RPVS. V praxi to znamená, že každá právnická osoba v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku je povinná v neverejnej časti uviesť všetkých konečných užívateľov výhod, a v prípade, že je povinná zapísať sa do RPVS, je nutné vykonať identifikáciu konečných užívateľov výhod opakovane pre tento register.

Vzhľadom k novo zapisovanému údaju do obchodného registra sa upravujú aj pravidlá pre podanie návrhu na zápis do obchodného registra, keď návrh na zápis sa podáva na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť. Údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 sa uvádzajú na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a nedokladajú sa listinami podľa prvej vety. Ak navrhovateľ uvádza v návrhu na prvý zápis viacero predmetov podnikania alebo činností, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania alebo tú činnosť, ktorú považuje za hlavnú.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované do obchodného registra sa nezverejňujú.

V rámci zhrnutia možno uviesť, že  pri zapisovaní právnických osôb do obchodného registra sa bude zapisovať ďalší údaj, a to údaj o konečnom užívateľovi výhod za podmienok a v zmysle citovaného ustanovenia a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Budú teda popri sebe  fungovať obidva registre – obchodný register a RPVS, pričom obidva budú evidovať údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra   , ktoré boli  zapísané do tohto registra do 31. októbra 2018, sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do 31.12. 2019.

Je potrebné zároveň upozorniť, že v prípade, ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nezodpovedajú skutočnosti, alebo návrh nebol podaný v danej lehote, súd môže uložiť  pokutu do výšky 3 310€.

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode