ČO JE AUTORIZÁCIA ZMLUVY ADVOKÁTOM ?

23.07.2020 10:16

Autorizácia zmluvy advokátom poskytuje viaceré výhody a rozumie sa  ňou:

  • spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti,
  • zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov,
  • posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a
  • posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

 

V prípade autorizácie kúpnej zmluvy advokátom sa k advokátovi dostavia obidve zmluvné strany, t.j. predávajúci aj kupujúci, ktorých totožnosť je overená zo strany advokáta. Dodatočné úradné overenie podpisov u notára alebo na matrike sa nevyžaduje. Autorizácia zmluvy advokátom je potvrdená autorizačnou doložkou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.  

 

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na:

  • platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami
  • advokát oznámi účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.Ak advokát nepozná účastníkov zmluvy, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami.Ak advokát napriek postupu podľa vyššie uvedeného odseku nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov.Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na katastrálny odbor, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie katastrálnemu odboru vrátane príslušných listín o úkone.

 

VÝHODY    AUTORIZÁCIE

 

  1. DĹŽKA  VKLADOVÉHO KONANIA

Vklad autorizovanej zmluvy katastrálny odbor povolí v lehote najneskôr do 20 dní (oproti zákonným  60 dňom) bez zvýšeného správneho poplatku za zrýchlený zápis a bez bližšieho skúmania zmluvy na katastri nehnuteľností.

Správny poplatok za zrýchlený vklad  vlastníckeho práva (do 15 dní) je 200,-EUR+ 66,-EUR (správny poplatok za vklad vlastníckeho práva).

 

  1. OCHRANA  KUPUJÚCEHO

Autorizáciou zmluvy je poskytnutá ochrana kupujúceho. Advokát  garantuje, že sa kupujúci nestane obeťou podvodu. Advokát preveruje skutočnosti a okolnosti, na ktoré Vás realitná kancelária neupozorní , napr. ak vlastníkom nehnuteľnosti nie je osoba zapísaná v liste vlastníctva.

 

  1. KATASTER ZMLUVU POSUDZUJE LEN Z  PROCESNÝCH A FORMÁLNYCH PODMIENOK

Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon  zmluvu autorizovanú advokátom katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Katastrálny odbor už neskúma:- či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné,


- či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené,


- či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom,


- pri rozhodovaní o vklade katastrálny odbor už neprihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.Katastrálny odbor skúma v zmluve  to, či je zmluva súladná s katastrálnym operátom ( t.j. či je zmluva v súlade s tým, čo je napísané na liste vlastníctva) a či sú splnené formálne podmienky na povolenie vkladu (napr. písomná forma, náležitosti návrhu na vklad).


VYSVETLENIE PODMIENOK ZMLUVY

        Advokát vysvetlí obsah zmluvných a platobných podmienok obidvom zmluvným stranám.

 

  1.       PODPISY  SA  ÚRADNE  NEOVERUJÚ

 Autorizovanie zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom alebo matrikárom.


 


 

 

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode