ROZVOD MANŽELSTVA

07.10.2021 13:30

Súd sa v konaní o rozvod manželstva zaoberá otázkou , či existuje dôvod na rozvod manželstva. To znamená, či nezhody sú iba bežného charakteru alebo ide o nezhody, ktoré sú vážnejšieho charakteru, ktoré bránia obnoveniu manželského spolužitia.

 

V prípade, ak z manželstva pochádza maloleté dieťa, s konaním o rozvod manželstva je spojené aj konanie o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva. Medzi najzákladnejšie otázky rodičovských práv a povinností patrí úprava osobnej starostlivosti,  to znamená,  u ktorého z rodičov bude maloleté dieťa po rozvode bývať, do osobnej starostlivosti ktorého rodiča sa maloleté dieťa zverí, ďalej sem patrí úprava styku  s rodičom, do ktorého  osobnej starostlivosti mal. dieťa nie je zverené, úprava o výške výživného,  ktoré bude rodič, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti zverené uhrádzať k rukám rodiča, v ktorého osobnej starostlivosti sa mal. dieťa bude nachádzať.

 

Rodičia sa vedia o otázke rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu dohodnúť, v ktorom prípade predkladajú súdu návrh takejto dohody na schválenie. Súd dohodu schváli, ak neodporuje hmotno-právnym predpisom a najlepšiemu záujmu maloletého dieťaťa.

 

Pre rodičov aj maloleté dieťa je najlepšie, ak sa rodičia dieťaťa na styku ako aj výške výživného rozumne dohodnú. Je to z dôvodu, že rodičia najlepšie poznajú svoje vlastné pomery, ich rodinu, zvyky, hodnoty, životné nastavenie. V prípade, ak sa rodičia o sporných otázkach dohodnúť nevedia, prichádza na rad súd, ktorý na základe dôkazov zhodnotí stav veci a určí styk s maloletým dieťaťom, výšku výživného ako aj to, komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti.  Pokiaľ ide o striedavú osobnú starostlivosť, túto súd nariadi, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem a vytvorené materiálne podmienky. Samozrejme, prvoradý je záujem maloletého dieťaťa a to, či takýmto typom starostlivosti budú lepšie zaistené potreby dieťaťa. Výhodou striedavej starostlivosti je, že dieťa je v približne rovnakom osobnom kontakte ako aj starostlivosti oboch rodičov. Pri striedavej starostlivosti súd spravidla nie je povinný určovať výšku vyživovacej povinnosti. Na striedavej starostlivosti sa rodičia môžu aj dohodnúť, následne takúto dohodu predkladajú súdu na shválenie.

 

 

Výška výživného určená v súdnom rozhodnutí alebo určená dohodou rodičov sa odvíja od viacerých faktorov. V prvom rade slúži na uspokojenie oprávených a odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa  s prihladnutím na finančné a majetkové pomery obidvoch rodičov, nielen povinného rodiča. Zásadne platí, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov.  V odôvodnených prípadoch môže súd rozhodnúť aj o povinnosti tvorby úspor pre mal. dieťa, čo je spravidla v prípade, keď finančné a majetkové pomery povinného rodiča takúto tvorbu úspor umožňujú.

 

V prípade, ak nastane zmena pomerov či už na strane oprávneného maloletého dieťaťa, a/alebo povinného rodiča, sú splnené podmienky na zmenu výšky výživného.  Zmena pomerov na strane mal. dieťa môže spočívať v  zvýšení výdavkov v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, prechod na vyšší stupeň štúdia, štúdium v inom okrese ako v mieste bydliska a pod. Zmena pomerov na strane povinného rodiča môže spočívať napr. v zhoršení alebo naopak v zlepšení majetkových a zárobkových pomerov, vznik ďalšej vyživovacej povinnosti a pod.

 

Dosiahnutie plnoletosti nespôsobuje zánik vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu. Dosiahnutím  18 rokov veku sa dieťa stáva plnoletou osobou  spôsobilou v plnom rozsahu na právne úkony, avšak v zmysle zákona o rodine, platí že vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Dosiahnutie plnoletosti  nie je dôvodom na zánik vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu.  Dovŕšením plnoletosti dieťaťa, ktoré nie je schopné sa samo živiť, dochádza k jedinej zmene a  tou  je , že povinný rodič je povinný platiť výživné priamo k rukám plnoletého dieťaťa, nie k rukám rodiča, do starostlivosti ktorého bolo dieťa zverené do dovŕšenia plnoletosti.

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode