Aktuality

 • 29.02.2016 11:37

  ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

    S kúpou tovaru sú spojené určité práva a povinnosti.Primárne predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o použitú vec, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na...

 • 29.02.2016 11:36

  OCHRANA SPOTREBITEĽA

  Ochrana spotrebiteľa vychádza zo samotného postavenia jednej zo zmluvných strán uzatvoreného kontraktu. Spotrebiteľ ako účastník zmluvného vzťahu vystupuje v pozícií neskúsenej osoby, ktorá pre svoju vlastnú, užívateľskú potrebu uzatvorila s inou osobou zmluvu na dodanie tovaru alebo...

 • 26.02.2016 12:58

  ZMENKA

  Zmenka je medzi podnikateľmi známa ako často používaný prostriedok zaistenia obchodných záväzkov. S ohľadom na širokú praktickú využiteľnosť sú so zmenkou spojené taktiež špecifické postupy jej vymáhania, ktoré by mali byť na rozdiel iných typov pohľadávok (napr. dlžná faktúra či nájomné) o...

 • 26.02.2016 12:50

  Vyporiadanie majetku medzi manželmi

  S uzavretím manželstva priamo zo zákona vzniká majetkové spoločenstvo manželov tzv. BSM,  ktoré je špecifické tým, že sa vyznačuje bezpodielovosťou. Čo to znamená?   Každý z manželov má k  veciam a majetkovým právam, ktoré sa nadobúdajú od vzniku manželstva každým...

 • 26.02.2016 11:50

  NEPLATNOSŤ SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

    Môžu nastať situácie, že zamestnanec vníma skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa ako nespravodlivé či dokonca nezákonné a rozhodne sa brániť svoje práva na súde. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov neplatnosť skončenia pracovného pomeru...

 • 21.08.2015 08:59

  Rozvod dohodou?

      Zákonnú úpravu vzniku a zániku manželstva upravuje Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, ktorý stanovuje, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť ho  po splnení zákonom ustanovených...

<< 1 | 2

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode