Archív článkov

 • 27.03.2019 14:23

  Čo je úlohou advokáta ?

  Pojem advokát nie je medzi laickou verejnosťou až tak udomácnený, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Prax ukazuje, že medzi bežnými ľuďmi je viac zaužívaný pojem právnik. Aký je rozdiel medzi advokátom a právnikom? Právnik je pojem všeobecný a označujú sa ním ľudia s právnickým...

 • 29.06.2018 11:41

  POVINNOSŤ ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA

    Oproti doterajšej povinnosti identifikovať a zapisovať konečných užívateľov výhod v zmysle  tzv. protischránkového zákona  č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“), pribudne s účinnosťou od 01.11.2018 nová povinnosť...

 • 09.05.2017 15:35

  REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

  S účinnosťou od 01.02.2017 bola prijatá nová právna úprava, ktorou sa zriaďuje register partnerov verejného sektora. Cieľom zákona je legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba...

 • 02.03.2016 17:08

  Vymáhanie poistného plnenia

  Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne poradenstvo v oblasti vymáhania poistného plnenia od poisťovní, či už  z majetkového poistenia, životného  poistenia alebo poistenia zodpovednosti za škodu pre  fyzické   a právnické  osoby.   Nami...

 • 29.02.2016 11:37

  ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

    S kúpou tovaru sú spojené určité práva a povinnosti.Primárne predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o použitú vec, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na...

 • 29.02.2016 11:36

  OCHRANA SPOTREBITEĽA

  Ochrana spotrebiteľa vychádza zo samotného postavenia jednej zo zmluvných strán uzatvoreného kontraktu. Spotrebiteľ ako účastník zmluvného vzťahu vystupuje v pozícií neskúsenej osoby, ktorá pre svoju vlastnú, užívateľskú potrebu uzatvorila s inou osobou zmluvu na dodanie tovaru alebo...

 • 26.02.2016 12:58

  ZMENKA

  Zmenka je medzi podnikateľmi známa ako často používaný prostriedok zaistenia obchodných záväzkov. S ohľadom na širokú praktickú využiteľnosť sú so zmenkou spojené taktiež špecifické postupy jej vymáhania, ktoré by mali byť na rozdiel iných typov pohľadávok (napr. dlžná faktúra či nájomné) o...

 • 26.02.2016 12:50

  Vyporiadanie majetku medzi manželmi

  S uzavretím manželstva priamo zo zákona vzniká majetkové spoločenstvo manželov tzv. BSM,  ktoré je špecifické tým, že sa vyznačuje bezpodielovosťou. Čo to znamená?   Každý z manželov má k  veciam a majetkovým právam, ktoré sa nadobúdajú od vzniku manželstva každým...

 • 26.02.2016 11:50

  NEPLATNOSŤ SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

    Môžu nastať situácie, že zamestnanec vníma skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa ako nespravodlivé či dokonca nezákonné a rozhodne sa brániť svoje práva na súde. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov neplatnosť skončenia pracovného pomeru...

 • 21.08.2015 08:59

  Rozvod dohodou?

      Zákonnú úpravu vzniku a zániku manželstva upravuje Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, ktorý stanovuje, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť ho  po splnení zákonom ustanovených...

Záznamy: 1 - 10 zo 10

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10E
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode