OCHRANA SPOTREBITEĽA

29.02.2016 11:36

Ochrana spotrebiteľa vychádza zo samotného postavenia jednej zo zmluvných strán uzatvoreného kontraktu. Spotrebiteľ ako účastník zmluvného vzťahu vystupuje v pozícií neskúsenej osoby, ktorá pre svoju vlastnú, užívateľskú potrebu uzatvorila s inou osobou zmluvu na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Spotrebiteľ, ktorý nekoná na profesionálnej úrovni, nemôže mať rovnaké ani porovnateľné vedomosti o zákonných podmienkach uzatvárania zmlúv. Právna úprava túto nerovnováhu vyvažuje dôslednejšou zákonnou ochranou spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany.

Ochrana spotrebiteľa je zakotvená v  Občianskom zákonníku a v osobitných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na konkrétne zmluvné vzťahy. 

Občiansky zákonník za spotrebiteľa považuje výslovne len „fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.“   

 

·         spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom,

·         zákaz používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,

·         zmluvné podmienky sa nemôžu odchýliť od zákona v neprospech spotrebiteľa,

·         spotrebiteľ sa najmä nemôže vzdať dopredu svojich zákonných práv,

·         v pochybnostiach o obsahu platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa,

 

Ďalšími kľúčovými zákonmi upravujúcimi práva spotrebiteľov sú - zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

·         zákaz klamania spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby alebo o nákupných podmienkach,

·         nekalé obchodné praktiky sú zakázané,

·         povinnosť informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou,

·         povinnosť riadne informovať o cene,

·         povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby,

·         po určení spôsobu vybavenia reklamácie ma predávajúci alebo im poverená osoba povinnosť reklamácia vybaviť ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

·         po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok,

·         ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením,

·         pri podomovom predaji právo spotrebiteľa písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, postačí posledný deň lehoty podať na poštovnú prepravu,

·         pri odstúpení je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy,

·         pri zásielkovom predaji právo spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

Poznáte svoje práva? Viete ako postupovať v prípade neoprávnene zamietnutej reklamácie? Vedeli ste, že pri podomovom predaji a pri predaji cez internet môžete v zákonnej lehote odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu? Viete, že zvýšená ochrana sa vzťahuje aj na zmluvy  o poskytnutí finančných prostriedkov? Postúpila Vaša banka Vašu pohľadávku inému subjektu a ten ju voči Vám vymáha?

 

V prípade, že tu nenájdete odpoveď na Vaše otázky,  využite služby našej advokátskej kancelárie , kde Vám radi odpovieme na všetky Vaše otázky.

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode