Vymáhanie poistného plnenia

02.03.2016 17:08

Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne poradenstvo v oblasti vymáhania poistného plnenia od poisťovní, či už  z majetkového poistenia, životného  poistenia alebo poistenia zodpovednosti za škodu pre  fyzické   a právnické  osoby.

 

Nami poskytované služby sú zamerané na vymoženie  poistného plnenia, zastupovanie  klienta pri uplatnení  nárokov z poistnej zmluvy voči poisťovni.

 

Pomerne často klient požaduje zastupovanie pri uplatnení nárokov z povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia.

 

Po dopravnej nehode každý obvykle zamieri do automobilového servisu, nechá svoje vozidlo opraviť, cenu opravy zaplatí a následne sa v poisťovni (či už z titulu povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia) domáha poskytnutia poistného plnenia. Často sa však stáva, že poisťovňa odmieta preplatiť celú servisom vyfakturovanú cenu opravy s odkazom na počet najazdených kilometrov a vek vozidla, dokonca tiež na prípadný znalecký posudok a v ňom zohľadnenú korekciu nákladov na materiál.

 

Poisťovne daný postup vo väčšine prípadov odôvodňujú tým, že použitím nových náhradných dielov sa ojazdené vozidlo zhodnotí a podnikateľ ako jeho prevádzkovateľ sa tak sčasti obohatí. Poisťovňa preto poistné plnenie zníži o tzv. amortizáciu náhradných dielov, zodpovedajúcu miere tohto zhodnotenia. Z pohľadu poisťovne v takomto prípade dostanete len to, na čo máte podľa nej nárok - na náhradu škodu, nie však na zhodnotenie vozidla.

V súvislosti s argumentáciou poisťovní o zhodnotení vozidla po jeho oprave je potrebné upozorniť na zásadný rozdiel medzi technickou a trhovou hodnotou automobilu. Zatiaľ čo z technického hľadiska sa použitím nových náhradných dielov vozidlo do istej miery zhodnotí, t. j. argumentácia poisťovne je v tomto smere správna, trhová hodnota vozidla nebude vyššia, než v dobe pred dopravnou nehodou. Už len informácia o tom, že vozidlo bolo v minulosti po dopravnej nehode opravované, jeho trhovú hodnotu v skutočnosti znižuje.

 

Ťažiskom celej problematiky je vyjadrenie skutočnej škody a určenie jej výšky (samotné poistné plnenie predstavuje už len poskytnutú náhradu škody). Poisťovne vyjadrujú skutočnú škodu ako rozdiel medzi majetkovou ujmou a bezdôvodným obohatením poistenca, získaným v dôsledku zhodnotenia starého vozidla novými náhradnými dielmi.

 

Súčasný právny výklad hovorí, že škodou je taká ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére osoby (v danom prípade poistenca). Pri stanovení jej rozsahu je preto potrebné vychádzať z výšky všetkých prostriedkov, ktoré je poistenec nútený vynaložiť na obnovenie pôvodného majetkového stavu, t. j. k oprave vozidla tak, aby bolo z technického hľadiska rovnako prevádzkyschopné ako pred škodovou udalosťou. Pokiaľ bude obnovenie pôvodného majetkového stavu dosiahnuté za použitia nových, byť drahších náhradných dielov (napr. z autorizovaného servisu), bude takáto oprava považovaná za vykonanú účelne, pretože bude smerovať len na odstránenie následkov škodovej udalosti.

 

Nemožno teda prenášať povinnosť úhrady nákladov na uvedenie vozidla do pôvodného stavu v ich plnej výške na poistenca a znevýhodňovať ho tak na úkor škodcu. Poškodenému by ono diskutabilné "zhodnotenie" vozidla v podstate bolo protiprávnym jednaním osoby, ktorá dopravnú nehodu zavinila, vnútené (keby k dopravnej nehode nedošlo, nemusel by vozidlo opravovať). V dôsledku škodovej udalosti sa by sa tak podľa výkladu poisťovní poškodený ocitol v paradoxnej situácii, kedy by musel vynaložiť zo svojich prostriedkov značnú čiastku na to, aby vozidlo mohol vôbec používať ako pred škodovou udalosťou, aj keď sám žiadne dopravné predpisy neporušil.

 

Ak máte podobný problém  a neviete si rady, oslovte nás.

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode