ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

29.02.2016 11:37

 

S kúpou tovaru sú spojené určité práva a povinnosti.Primárne predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o použitú vec, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. Ak sa však nedohodnú inak, platí pri predaji použitej veci záručná doba 24 mesiacov.

Vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby sa  uplatňujú priamo u predávajúceho. V prípade, že je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na uplatnenie reklamácie, ktorý je v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci reklamáciu u tohto podnikateľa.

Vady delíme na odstrániteľné a neodstrániteľné, vzhľadom k nárokom, ktoré z nich plynú.

Do záručnej doby sa nepočíta doba, keď je vec v záručnej oprave; pri výmene veci za novú začína bežať nová záručná doba.

 

Rovnako aj pri uzavretí zmluvy o dielo zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi  a za akosť diela počas záručnej doby, ktorá začína plynutí odovzdaním a prevzatím diela.

Pri zhotovení veci na zákazku je záručná doba  24 mesiacov.

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.

 

Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.

 

 Záručná doba pri oprave a úprave veci  je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak; pri stavebných prácach je záručná doba najmenej osemnásť mesiacov.

Ak účelom opravy alebo úpravy je, aby sa vec mohla aj naďalej po dlhší čas užívať, ustanovia osobitné predpisy pre opravu alebo úpravu veci záručnú dobu dlhšiu ako tri mesiace, ak sa nedojednalo inak. Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.

 

Vyhlásením v záručnom liste vydanom objednávateľovi môže zhotoviteľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone. V záručnom liste určí zhotoviteľ podmienky a rozsah tejto záruky.

 

Uplatnenie vád alebo nárokov zo záruky za akosť je pomerne zložitým právnym úkonom, ktorých nesprávne uplatnenie  zákon sankcionuje nemožnosťou ich úspešného uplatnenia na súde.  

 

Ak ste sa preto ocitli v situácii objednávateľa, ktorý nie je spokojný s kvalitou kúpenej veci alebo objednaných prác, doporučujeme, aby ste sa obrátili na odborníka poskytujúceho právne poradenstvo a predišli tak možným problémom spojeným s  nesprávnym uplatnením svojich nárokov u predávajúceho resp. dodávateľa . Naša kancelária Vám rada poskytne nevyhnutné právne poradenstvo.

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode