Rozvod dohodou?

21.08.2015 08:59

 

 

Zákonnú úpravu vzniku a zániku manželstva upravuje Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, ktorý stanovuje, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť ho  po splnení zákonom ustanovených podmienok.

Napriek tomu že manželstvo, ako to z vyššie uvedeného vyplýva, je dobrovoľný a slobodný zväzok muža a ženy, nedá sa podľa našej právnej úpravy ukončiť jednoduchým rozhodnutím manželov a uzatvorením ich vzájomnej dohody o zrušení manželstva. Tento stav vychádza najmä zo spoločensky uznávaných hodnôt, ktoré priznávajú rodine a manželstvu vyššiu mieru ochrany. Manželstvo je považované za dôležitý spoločenský inštitút, ktorý vytvára rodinné zázemie a stabilitu a plní viacero spoločenských funkcií, ako je biologická, ekonomická, výchovná a ochranná. Napriek tomu, že na jeho uzatvorenie sa vyžaduje slobodné rozhodnutie, štát už takúto možnosť neposkytuje pri rozvode manželstva.

Rozvod je podľa súčasnej platnej právnej úpravy klasickým „sporovým“ konaním, v ktorom je jeden z účastníkov konania navrhovateľom a druhý odporcom a to bez ohľadu na to, či s rozvodom manželstva súhlasia alebo nie. O rozvode manželstva rozhoduje príslušný súd, ktorý skúma, či sú splnené predpoklady na rozhodnutie o rozvode manželstva uvedené v Zákone o rodine, teda či ide o tak kvalifikovaný rozvrat manželstva, že od manželov nemožno očakávať obnovu ich manželského spolužitia a manželstvo už neplní a ani nie je schopné plniť svoj účel. V prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, s konaním o rozvod manželstva je spojené aj konanie o úpravu výkonu rodičovských práv k maloletým deťom na čas po rozvode. V takom prípade súd vždy spolu s rozhodnutím o rozvode rozhoduje aj o tom, komu budú zverené maloleté deti pochádzajúce z manželstva účastníkov konania ako aj o vyživovacej povinnosti rodičov k týmto deťom.

 

Návrh na rozvod môže podať ktorýkoľvek z manželov a to na súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov.  Ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa.

Ak ide o bezdetné manželstvo, návrh sa podáva v dvoch vyhotoveniach, inak v troch vyhotoveniach. K návrhu treba pripojiť sobášny list a potvrdenie o poslednom spoločnom trvalom bydlisku manželov. Ak pochádzajú z manželstva maloleté deti tak aj rodné listy detí. Súd v rámci konania o úprave práv a povinností k maloletým deťom vždy skúma majetkové pomery rodičov. Konanie sa urýchli, ak v takomto prípade pre účely rozhodovania súdu o výživnom manželia spolu s návrhom predložia súdu už aj potvrdenie zamestnávateľa o výške ich príjmu, ktoré v opačnom prípade musí súd dožiadať. Súdny poplatok za podanie návrhu je 66,00 Eur, ktorý môže byť uhradený buď e-kolkom alebo v hotovosti  v pokladni príslušného súdu priamo pri podaní návrhu, prípadne po jeho podaní na základe výzvy súdu bezhotovostnou úhradou na účet súdu.

 

 „Rozvod dohodou“ , ktorý je prípustný napríklad podľa českej právnej úpravy, je modernou formou zrušenia manželstva, o ktorej sa už dlhší čas uvažuje aj Slovenskej republike. Tento typ rozvodu patrí v Čechách medzi nesporové konania a je podmienený vzájomnou dohodou manželov o úprave styku s maloletými deťmi a tiež dohodou o vyporiadaní spoločného majetku, manželia musia byť nielen s rozvodom manželstva úplne  stotožnení ale musia byť  schopní prijať racionálne rozhodnutia.

 

Späť

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Diana Hrončeková
Komenského 10B
Banská Bystrica
974 01

0915 811874

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode